scotchcorner logo

Scottish Tartans - MacDougall

 

ancient macdougall tartan

modern macdougall tartan

Ancient MacDougall
Available in:
Strome Fabric 500-515gms / 16oz

Modern MacDougall
Available in:
Reiver Fabric 325-335gms / 11oz
Braeriach Fabric 400-415gms / 13oz
Strome Fabric 500-515gms / 16oz
Tartan Ribbon

weathered macdougall tartan
 

Ancient MacDougall
Available in:
Strome Fabric 500-515gms / 16oz

 
Copyright © SPS, 1998 - 2017