scotchcorner logo

Scottish Tartans - Dress MacDuff

 

ancient dress macduff

modern dress macduff

Ancient Dress MacDuff
Strome Fabric 500-515gms / 16oz

Modern Dress MacDuff
Available in:
Reiver Fabric 325-335gms / 11oz
Strome Fabric 500-515gms / 16oz
Tartan Ribbon

Copyright © SPS, 1998 - 2017