scotchcorner logo

Scottish Tartans - MacGillivray

 

ancient macgillivray tartan

modern macgillivray tartan

Ancient MacGillivray
Available in:
Strome Fabric 500-515gms / 16oz

Modern MacGillivray
Available in:
Reiver Fabric 325-335gms / 11oz
Braeriach Fabric 400-415gms / 13oz
Strome Fabric 500-515gms / 16oz
Tartan Ribbon

Copyright © SPS, 1998 - 2017