scotchcorner logo

Scottish Tartans - MacLachlan Old

 

ancient maclachlan old tartan

modern maclachlan old tartan

Ancient MacLachlan Old
Available in:
Strome Fabric 500-515gms / 16oz

Modern MacLachlan Old
Available in:
Reiver Fabric 325-335gms / 11oz
Strome Fabric 500-515gms / 16oz
Tartan Ribbon

weathered maclachlan old tartan
 

Weathered MacLachlan Old
Available in:
Strome Fabric 500-515gms / 16oz

 
Copyright © SPS, 1998 - 2017