scotchcorner logo

Scottish Tartans - MacPhail Red

 

ancient macphail red tartan

modern macphail red tartan

Ancient MacPhail Red
Available in:
Strome Fabric 500-515gms / 16oz

Modern MacPhail Red
Available in:
Reiver Fabric 325-335gms / 11oz
Strome Fabric 500-515gms / 16oz
Tartan Ribbon

Copyright © SPS, 1998 - 2017